MEDEP PROJECT RAMECHHAP

medep

नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम (UNDP) र लघुउद्यम विकास कार्यक्रम(MEDEP) को सहयोगमा रामेछाप जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन लघु उद्यम विकास सम्बन्धि कार्यक्रम  सिपविकास तालिम