फिल्ड सुपरभाईजर (Research) पदका लागी कर्मचारी आबश्यकता

यस ग्रामीण नारी उत्थान संघ हरिपुर २ का लागी फिल्ड सुपरभाईजर (Research) पदका लागी कर्मचारी आबश्यकता परेको भएको हुनाले इच्छुक महानुभावले समयमै सम्पर्क राख्नुहोला |

https://www.facebook.com/rwuaharipur